ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Program Admission 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Program Admission 1
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567
สอบข้อเขียน เวลา 9:00 -12 :00 น. ลงทะเบียน เวลา 8:30 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13:00 น.
สถานที่ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การเตรียมตัวสอบ
-แต่งกายสุภาพ
-บัตรประชาชน (คนไทย) และพาสปอร์ต (คนต่างชาติ)
เนื่องจากในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ให้จอดรถจำนวนจำกัด สามารถไปจอดรถที่สนามหลวง พื้นที่ใกล้เคียงได้ค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
โปรดอ่านข้อปฏิบัติการเข้าห้องสอบโดยเคร่งครัด
ตรวจสอบรายชื่อที่นี้ _BC
https://drive.google.com/drive/folders/1KjSbam1u4BTAccxx8r0HXbycq7-_Ui2P?usp=drive_link


Announcement from Business Communication
(International Program) on eligible candidates for Exam writing and interview. Faculty of Liberal Arts, Admission 1 round
Place : Faculty of Liberal Arts, Thammasat University ,
Tha Prachan Campus
-Exam writing date Saturday, 4 May 2024, 9:00-12:00 am.
-Interview date: Saturday, 4 May 2024, 1:00 pm.
Exam & Interview day schedule:
Registration at 8:30 am.
-Exam writing session starts at 9:00 am.
-Interview session starts at 1:00 pm.
Requirement on the interview day:
-Dress properly
-Prepare to show your ID card (Thai) and Passport (Foreign)
*no photocopy allowed

Please click the link below to view the list of eligible candidates:
https://drive.google.com/drive/folders/1KjSbam1u4BTAccxx8r0HXbycq7-_Ui2P?usp=drive_link

Leave a Reply