ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Program Admission 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Program Admission 1
ตรวจสอบรายชื่อที่นี้ BAS
https://drive.google.com/drive/folders/19H_u0zyaJJI4IkCIfGPqSceIpyLx6fNC?usp=sharing

Announcement of successful candidates for the admission to the Bachelor of Arts in British and American Study (International Program)
Faculty of Arts, Thammasat University
Academic year 2024
Inter Program Admission 1
Click the link below to view the list
https://drive.google.com/drive/folders/19H_u0zyaJJI4IkCIfGPqSceIpyLx6fNC?usp=sharing

Leave a Reply