ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Program Admission 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Program Admission 2
ตรวจสอบรายชื่อที่นี้ BC
https://drive.google.com/drive/folders/1Nt0YUFdOPx6nIJefxmYmQJxB9OL48z0v?usp=sharing

Announcement of successful candidates for the admission to the Bachelor of Arts in Business Communication (International Program)
Faculty of Arts, Thammasat University
Academic year 2024
รอบ Inter Program Admission 2
Click the link below to view the list
https://drive.google.com/drive/folders/1Nt0YUFdOPx6nIJefxmYmQJxB9OL48z0v?usp=sharing

Leave a Reply