ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Program Admission 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Inter Program Admission 2
สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. (รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting)
ตรวจสอบรายชื่อที่นี้ _BC
https://drive.google.com/drive/folders/1r8v_cLgj-8HFSftrdMZBMGJ9aXvKYC1O?usp=sharing

Announcement of Eligible Candidates for Interview Round
Program: Bachelor of Arts, Business Communication International Program
Faculty: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
Academic Year: 2024, Inter Program Admission 2
Round
The interview will be conducted online via Zoom on June 4, 2024.
Please click the link below to view the list of eligible candidates:
https://drive.google.com/drive/folders/1r8v_cLgj-8HFSftrdMZBMGJ9aXvKYC1O?usp=sharing

Leave a Reply